Aktuelt i Glamsbjerg

 • Tilmelding til kurser

 • Tilmelding til prøver

 • FVU Start og FVU Læsning

 • Kalender 2020

Tilmelding til kurser

Hvis du ønsker at gå på en danskuddannelse, skal du rette henvendelse til dit lokale Jobcenter og bede om en henvisning til danskundervisning hos Lærdansk:

Jobcenter Assens: tlf.: 64 74 70 59 #2

 

Ønsker du at tilmelde dig et særligt tilrettelagt kursus, er du velkommen til at kontakte os på 24 47 82 29 eller på lene.bolding@adm.laerdansk.dk.

Læs mere om vores kurser her
Tilmelding til prøver

Danskprøverne

Tilmeldingsfristen til prøveterminen november-december 2020 er den 7. september 2020.

Læs mere om Danskprøverne

Læs mere om Studieprøven

Det er muligt at anvende computer til de skriftlige prøver. Se alle regler om brug af computer

 

Tilmeldingsfristen til Medborgerskabsprøven den 25. november 2020 er den 21. oktober 2020.

Læs mere om Medborgerskabsprøven her.

 

Tilmeldingsfristen til Indfødsretsprøven den 25. november 2020 er den 21. oktober 2020.

Læs mere om Indfødsretsprøven her.

 

FVU Start og FVU Læsning

Vi tilbyder undervisning i FVU Start og FVU Læsning på følgende tidspunkt: Tirsdage kl. 17.00 - 19.50.

FVU Start og FVU Læsning er ikke sprogundervisning i dansk, men hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, kan det være et tilbud for dig. Der startes løbende hold. Før du kan deltage, skal du til et interview og til en screening/vurdering af niveau. For interview og screening/vurdering kontakt os på +45 52 19 90 65 eller lene.bolding@adm.laerdansk.dk

Læs mere om FVU Undervisning her.
FVU Plan 2019
Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC Fyns FVU og OBU Plan 2019

Trinprøver

Tid og sted

Nærmere information følger.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest 14 dage før Trinprøven afholdes. Prøven finder sted i vore lokaler hos Lærdansk Glamsbjerg, Nørregade 44A, 5620 Glamsbjerg.

Når du tilmelder dig, sender vi dig en mail med lokalet, hvor prøven afholdes. Tilmelding i Glamsbjerg hos vejleder Diana Seyffart, mail: Diana.Seyffart@adm.laerdansk.dk eller tlf. nr. 52 19 90 65.

Er du FVU Kursist på Lærdansk Glamsbjerg, tilmelder du dig Trinprøven hos din underviser, der kan informere dig om tid og sted for prøven. Dette skal ske senest, 3 uger før Trinprøven afholdes.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte vejleder Diana Seyffart, mail: Diana.Seyffart@adm.laerdansk.dk, senest 2 uger før Trinprøven.

Bedømmelse

FVU Prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået

Husk dette, når du skal til trinprøve

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit eget kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang denne afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til vejleder Diana Seyffart, mail: Diana.Seyffart@adm.laerdansk.dk, eller på tlf. nr. 52 19 90 65
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven.. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler

Reglerne for FVU Trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:

BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager

Du kan klage over:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet
 • bedømmelsen.

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til os senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • ny prøve (skal ske snarest)
 • afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd

I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20: ”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

Kalender 2020

23.12.2019-01.01.2020 Juleferie
02.01.2020 Opstart for daghold
06.01.2020 Opstart for aftenhold
14.02.2020 Lukkedag
09.04.2020-13.04.2020 Påske
08.05.2020 St. Bededag
21.05.2020 Kr. Himmelfart
22.05.2020 Fredag efter Kr. Himmelfart
01.06.2020 2. pinsedag
05.06.2020 Grundlovsdag
06.07.2020-24.07.2020 Sommerferie
31.07.2020 Lukkedag
03.08.2020 Opstart for daghold
10.08.2020 Opstart for aftenhold
12.10.2020-16.10.2020 Efterårsferie
24.12.2020-01.01.2021 Juleferie

 

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA